Jaarverslag 2010

Het jaarverslag van 2010

1. Voorgeschiedenis
Dankzij het initiatief van Altun Atasever in 2008 vond er in de Jan Bestevaerstraat een gezamenlijke buurtmaaltijd plaats. Voor Altun was dit het startschot om vaker dit soort activiteiten te willen organiseren. Bij gebrek aan een buurthuis in oud-Koog zocht zij contact met Parteon voor een daartoe geschikte ruimte. Die was op dat moment niet voor handen maar eind 2009 kwam het bericht dat de voormalige Brandweerkazerne beschikbaar zou komen voor dit doeleinde.

Denktankdiner
Zodoende organiseerde Willem Totté, de wijkmanager van oud-Koog, i.s.m. Christel Huijzer, medewerkster van Parteon, op 09 november 2009 een “Denktankdiner”.
Hiertoe werden diverse prominente, actieve buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over de functie en de opzet van de voormalige Brandweerkazerne.
Er verschenen diverse genodigden die allen hun steentje bijdroegen aan deze avond. Men was enthousiast en vol goede plannen en ideeën maar er was op dat moment bij niemand animo aanwezig om toe te treden tot een te vormen bestuur.

2.Klussen en inrichten
Vanaf januari 2010 gingen een aantal vrijwilligers toch aan de slag om de kazerne op te knappen. Er was inmiddels een budget gevonden dankzij de aanvraag van een Vogelaar-voucher.
De vloeren werden geschrobd, de keukenvloerbedekking werd gedeelte vernieuwd, er werd een nieuw keukenblok geplaatst, een verlaagd plafond werd aangebracht in de garageruimte, de muren geverfd, gordijnen werden opgehangen, keukenspullen + boeken + spelletjes werden door bewoners ingebracht, enzovoorts, enzovoorts.
Meubilair werd gevonden bij buurthuis De Vuister, St. Lucas-Andreasziekenhuis en de heer T. Verkade. Parteon zorgde o.a. voor het aanbrengen van verwarming in de garageruimte.
Zonder vooruitzicht op het realiseren van het doel: het oprichten van een bestuur en het openen van Het BrandtWeer werkten de vrijwilligers gewoon door. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen!

3. Oprichting van stichting Het BrandtWeer, 9 juli 2010
Dankzij de aanmelding van Annabelle Onrust vlak voor de zomervakantie werd de aanzet gegeven tot het oprichten van de stichting. In december 2010 traden Altun Atasever en Mirjam Duprez-Merts toe als aspirant penningmeester en secretaris. Het bestuur zal in de toekomst nog verder aangevuld moeten worden met een P.R. en een beheer bestuurslid. Tot die tijd zullen deze taken waar worden genomen door de voorzitter en de aspirant bestuursleden.

Het doel van de stichting Het BrandtWeer
A.. Het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk Oud-Koog te Koog aan de Zaan.
B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

4.De opening van Het BrandtWeer, 21 augustus 2010
Om de buurt bij de opening van het buurthuis te betrekken werd er een prijsvraag uitgeschreven t.b.v. de nieuwe naam. Het BrandtWeer (bedacht door de wijkmanager) werd met de meeste stemmen gekozen.

Het openingsfeest op 21 augustus werd goed bezocht.
Directeur Rob Meijerink van Parteon en de Wethoudster Leny Vissers van Gemeente Zaanstad openden Het Brandtweer door middel van het houden van een toespraak. Er waren spelletjes voor de jeugd en drankjes en taart voor alle bezoekers.
De naam werd tijdens de plechtigheid onthuld en de vrijwilligers werden in het zonnetje gezet.

5. Website & P.R.
Website
In oktober 2010 werd de website actief: http://www.hetbrandtweer.nl
De vaste gebruikers hebben een pagina waarop zij zich voorstellen aan de lezer, en de programmering van Het BrandtWeer is er op te lezen.
Diverse foto’s van activiteiten zijn er op te zien.
Dankzij de inzet van Ad van den Berg kwam deze mooie site tot stand.

P.R.
In 2010 heeft Het BrandtWeer een aantal malen huis- aan huis een flyer verspreidt, o.a. in samenwerking met RAAZ. In december werd er voor het eerst een programmaposter gemaakt en opgehangen bij twintig adressen in oud-Koog.

6. Vaste gebruikers
Vanaf augustus waren er een viertal vaste gebruikers: de Historische Vereniging Koog-Zaandijk (4 dagdelen per maand), de oud-brandweerlieden (5 dagdelen per maand) van oud-Koog, RAAZ (5 dagdelen per week), een project voor de jongeren van Zaanstad en het bestuur van het Wijkoverleg oud-Koog (1x per maand).
Vanaf 9 november werd de SP een vaste gebruiker (4 dagdelen per maand).
De huismeester van Parteon hield vanaf oktober wekelijks een spreekuur voor de bewoners.

7. Activiteiten 2010
Om het bestaan van Het BrandtWeer te promoten werden er activiteiten door vrijwilligers georganiseerd.
– op Koninginnedag hield men een inloop waar men de diverse door vrijwilligers gebakken
taarten kon eten, maar ook de ruimten kon bekijken,
– na de zomervakantie was er wekelijks een koffie inloopochtend voor de bewoners,
– de Historische Vereniging heeft in oktober, november, en december inloopmiddagen met
lezingen en films gehouden,
– op 23 oktober was de officiële aftrap plaats van RAAZ, met een groot feest,
– op 31 oktober werd een kinderkledingbeurs georganiseerd door twee buurtbewoners,
– op 4 november De Dag van de Dialoog, samen gepraat en gegeten door 7 buurtbewoners,
– op 5 november vond een buurtbingo plaats, die met 50 personen een groot succes was,
– op 11 november heeft De Vrolijke Taart, samen met de huismeester van Parteon
Een Sint Maarten feestje verzorgt voor de kinderen uit de wijk,
– op 13 november werden de Sint en Pieten van de winkeliersvereniging gekleed en geschminkt in
Het BrandtWeer,
– op 19 november maakte Leon een prachtige graffiti op de muur van de garageruimte,
– op 15 december vond er een kralenworkshop plaats,
– op 18 december, tijdens de Kerstmarkt van de winkeliersvereniging, werden er kerststukjes,
gemaakt: 11 kinderen ’s ochtends, ’s middags 7 volwassenen,
– op 22 december werd er een kinder- kerstfilm gedraaid,
– op 26 december was er een kerstlunch, verzorgt door Altun,
– de Voedselbank heeft in december 3 x gebruik gemaakt van de ruimte voor het verzamelen
en uitdelen van de kerstpakketten,
– de diverse ruimten werden in totaal 9 maal particulier verhuurd in 2010.

8. Vrijwilligers
De vrijwilligers van 2010 waren: Ben de Boer, Lydia van Hulst, Joop Koopman + diverse anderen van de oud-brandweerlieden, Carmen Benjamins, Anneke Steemers, Joost Steemers, Huibert Latenstein, Marco Kerkhoven (disco Inferno), Altun Atasever, Annabelle Onrust, Edo …?, Cees Homburg, Willem Totté (wijkmanager), Iris de Swart (RAAZ), Debby de Ruiter (RAAZ), Mirjam Duprez-Merts, Lidwien Wieuwel, Ineke van Venetië, Annemiek …..

9. Plannen voor 2011
Voor 2011 staan er de volgende activiteiten op de planning:
filmmiddagen voor de jeugd
kinderbingo
kinderknutselmiddag
kinderkookclubmiddag
kinderkledingbeurzen
Koninginnedag
bordspelletjesavonden
koffie inloopochtenden
buurtbingoavonden volwassenen
kerststukjes maken,
thema/rommelmarkten
eetcafé
kerstavondinloop met maaltijd
popquiz/pubquiz
In totaal staan er 123 dagdelen geprogrammeerd voor en door bewoners.

Bestuur
Hoofdzaak voor het bestuur is, behalve de toetreding van bestuursleden, alle kosten die het exploiteren van het gebouw met zich meebrengen z.s.m. inzichtelijk te krijgen om zodoende een goede begroting op te kunnen stellen.
Daarnaast is het zaak om huisregels, horecaprijzen, huurprijzen, huurcontracten, gedragsregels voor bezoekers, vrijwilligers en huurders, z.s.m. op te stellen.

Het opstellen van een jaarplan m.b.t. de te organiseren activiteiten voor de buurt, de te verzenden subsidieaanvragen en de te verrichten P.R. werkzaamheden is ook zeer gewenst.

Om meer huurders te vinden en de begeleiding van de vrijwilligers te kunnen waarborgen heeft het bestuur begin december 2010 een Vogelaar-voucher aangevraagd voor het kunnen aanstellen van een relatiebeheerder/coördinator voor 8 uur per week voor de duur van 6 maanden. Of deze voucher daadwerkelijk toegekend wordt eind januari 2011 duidelijk.
P.R.
Om voldoende bezoekers en gebruikers te genereren zal er een professionele folder moeten worden ontwikkeld met de informatie over de ruimten, en zal er maandelijks een programma poster worden geproduceerd.
Incidenteel zal men mee kunnen liften in de aankondigingen van het wijkoverleg Oud-Koog.

De website zal worden voorzien van de programmering van de activiteiten en informatie m.b.t. de verhuur mogelijkheden. Ook zullen er meerdere free-publicity momenten in de Wijkenkrant van oud-Zaandijk en oud-Koog, Rondje Koog en de diverse huis- aan huis bladen worden benut.

Taken coördinator
Er zal een actief beleid gevoerd gaan worden m.b.t. het werven en behouden van vrijwilligers.
Elke maand zal er een vergadering voor de vrijwilligers worden belegd waarop de gedraaide activiteiten en het aankomende maandprogramma worden besproken. Deze vergaderingen zullen worden voorgezeten door de coördinator.

Om de bewoners uit de wijk te stimuleren om zelf activiteiten te organiseren en uit te voeren zal er een handleiding worden geschreven waaraan men moet denken m.b.t. benodigdheden, p.r., financiën en uitvoering.
Deze informatie zal op de website worden geplaatst en in een map in Het BrandtWeer aanwezig zijn. De bewoners kunnen indien gewenst bij het opzetten van een activiteit door de coördinator worden ondersteund.

De coördinator zal trachten het bestuur te completeren en hen van advies te dienen.

Naast de diverse initiatieven vanuit de wijk is het zaak om vaste/incidentele huurders te gaan vinden.
Hiertoe zal een marketingplan door de coördinator worden opgesteld.

10. Samenvatting 2010/2011

2010
– de ruimten werden door diverse vrijwilligers opgeknapt en ingericht,
– het eerste bestuurslid trad aan en richtte de stichting Het BrandtWeer op,
– er traden twee aspirant bestuursleden aan,
– er werd een openingsfeest gehouden,
– er werd een website ontwikkeld,
– er werd op bescheiden wijze p.r. bedreven,
– er waren 5 vaste gebruikers van de ruimten
– er werden 13 activiteiten voor de buurt georganiseerd,
– er vonden 9 particuliere verhuren plaats,

2011
– het bestuur zal uitgebreid moeten worden met minimaal twee leden,
– het bestuur zal een werkbare begroting, activiteitenplan, p.r. plan,
subsidieaanvragenplan, gedragsregels voor vrijwilligers, bezoekers en huurders, contracten en
horeca/verhuurprijzen moeten vaststellen,
– door de aan te stellen coördinator zullen er vrijwilligersvergaderingen worden belegd,
buurtbewoners worden geënthousiasmeerd en ondersteund bij het organiseren van activiteiten
voor de wijk en incidentele en vaste huurders worden gezocht,
– er wordt gestreefd naar 123 activiteiten voor en door de buurt,
– er wordt gestreefd naar meer particuliere huurders,
– er wordt gestreefd naar meer vaste huurders.
Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur,

Anneke Steemers, coördinator

Plaats: Koog aan de Zaan,
datum: 17 januari 2011

Geef een reactie